Author Index (Download in PDF )

A

Abusam, Abdalla   H3V487
Ahmed, Soleen S.   P3RS228
Akkaya, Yaşar   H3V258
Akour, Ameen   H3V89
Al-Qaradaghi, Thuraya Mahmood   E3X85
Al-Rashedi, Hader   H3V487
Al-Safadi, Lilac   H3V61
Alimin, Ahmad Jais   H3F86
Almutairi, Fareeda   H3V61
Alomran, Rawan   H3V61
Amziane, Sofiane   P3G109
Atre, Ananth K.   U3N251
Avdagic, Aja   M3K407
Avdagic, Zikrija   M3K407
Aziza, Sharipova   M3K427

B

Badescu, Viorel   F3N238
Bahri, Ayi Syaeful   H3V158
Batzias, Fragiskos   V3NA235
Baydogan, Murat   P3G245, P3G241
Baydogan, N.   P3G252
Bayrakdar, Harun   M3K38
Benyamina, L.   M3K244
Besic, Ingmar   M3K407
Boskovic, Dusanka   M3K407
Bouamra, Mohamed   E3X15
Bouanini, M.   M3K244
Boudieb, Djamal   E3X34, E3X15
Boulekbache, Bensaid   P3G109
Boumaza, M.   U3N41
Bouziane, Abdelkader   E3X34, E3X15

C

Calli, Cagdas   F3N147
Ceacaru, Mihai-Cristi   F3N238
Chan, C. K.   V3NA221
Chemrouk, Mohamed   P3G109
Chillale, Nagaraja Rao   H3V225
Chomanov, Urishbay   M3K174
Cimenoglu, Huseyin   P3G245, P3G252

D

Dedabrishvili, Mariam   P3G24
Derdzyan, Tatevik   M3K469
Desai, P. S.   F3N67
Dey, Smita   T3N321
Dinc, Hasan   P3G245
Draoui, B.   M3K244
Dumitrescu, Alexandru   F3N238

E

Efimov, Vitaly   P3RS485
Ekinci, Deniz   H3V258
Eta, Ndip Eugene   T3N276

F

Fateh, R. Derbal   E3X34

G

Gevorgyan, G. A.   M3K57, M3K2, M3K180
Gharaibeh, Naser   H3V89
Ghazaryan, K. A.   M3K2
Gontarz, Agnieszka   P3RS413
Grace, George   T3N276
Grigoryan, K. V.   M3K57, M3K2, M3K180
Gupta, Rajesh   H3F173

H

Hambaryan, L. R.   M3K57
Hamrat, Mutapha   P3G109
Hiçyilmaz, Cahit   M3K239
Hooda, Ashish   H3V717
Hushim, Mohd Faisal   H3F86

J

Jamil, Lazgin A.   P3RS228
Jayalakshmi, A.   U3N251

K

Kadir, Rabiah Abdul   U3N112
Kan, C. W.   V3NA221
Kanyawongha, Pornthiwa   M3K266
Kayali, Eyup Sabri   F3N147
Khan, Atif Ali   P3RS428
Khuwaja, Gulzar   T3N99
Kim, Jin-wook   U3N249
Krhutová, Milena   U3N293

L

Laghari, Mohammad   T3N99
Lal, Anamol Kumar   T3N321
Lam, C. F.   V3NA221
Loehlein, G.   H3V84

M

Marrin, D. L.   U3N216
Meydanoglu, Onur   F3N147
Minasyan, S. H.   M3K57
Moghaddam, Bahareh Mohammadzadeh   F3N246
Moghaddam, Gazaleh Mohammadzadeh   F3N246
Mohammed, Azhar Kareem   M3K111
Mohammedi, Kamal   E3X34, E3X15
Mosleh, Mahmood Farhan   E3X85
Motellabzadeh, Amir   P3G245
Mrayyan, Salwa   H3V89
Muhaffel, Faiz   P3G241
Mumpuni, W. S.   U3N38
Muslim, Mohd Taufiq   H3F86

N

Naseer, Oumair   P3RS428
Ng, S. P.   V3NA221
Nizamaldeen, Shawbow Abdulkarim   E3X85
Nordin, Mohamad Fauzan   U3N112

O

Odobasic, Neira   M3K407
Othman, Roslina   U3N112
Özbaş, Kazım Eşber   M3K239

P

Panedpojaman, Pattamad   H3V133
Papadopoulou, Dimitra   V3NA235
Parashar, Vishal   H3F172, H3F173
Parekh, D. V.   F3N67
Park, Jae-hyoun   U3N249
Pascucci, Peter R.   H3V367
Patani, Nalin P.   T3N130
Pirumyan, Gevorg   M3K469
Prahastudhi, Septian   H3V158
Prajapati, Kiran   H3V19

Q

Qaradaghi, Thuraya Mahmood   E3X124

R

Radhika, Ch.   H3V527
Rasulova, T. H.   M3K427
Rebhi, M.   M3K244
Reznik, Aleksandr  P3RS485
Rodriguez, Maximo Enrique Ceron   H3V63
Ruangsomboon, Suneerat   M3K283

S

Sae-Long, Vorajak   H3V133
Selamat, Hazlina   H3F86
Sembok, Tengku Mohd T.   U3N112
Seo, Yong-gon   U3N249
Shahalam, Abulbasher   H3V487
Shakatreh, Saleh   H3V89
Sharma, Dinesh C.   M3K21
Siddartha, Arukonda   H3V527
Sidiras, Dimitris   V3NA235
Smutný, Milan   U3N293
Soloviev, Aleksandr  P3RS485
Sriprachote, Anongnat   M3K266
Suparno   U3N38
Sutrisno, Wahyu Tri   H3V158

T

Talabani, Ziyad Jamil   M3K111
Tazegul, Onur   F3N147
Temerbekov, Marat   M3K174
Torgov, Andrey   P3RS485
Triki, Z.   U3N41
Tugrul, A. B.   P3G252
Tultabayeva, Tamata   M3K174

U

Unlersen, Muhammed Fahri   SPQ254

V

Varagyan, V. M.   M3K180
Varathan, Kasturi Dewi   U3N112
Vishwakarma, Manish   H3F172, H3F173

W

Wulandari, Yulia Putri   H3V158

Y

Yaldiz, Ercan   SPQ254
Yasar, T.   P3G252
Yoon, Hyund-do   U3N249
Yousif, Yousif Z.   P3RS228
Yükçü, Niyazi   P3RS194
Yumusak, Gorkem   F3N147
Yurekturk, Yakup   P3G241