Author Index (Download in PDF )

A

Abdelaal, Abdelhamid Abdelmalek A.   K9D85
Abuşka, Mesut   K9D346
Akdoğan, Anil   B9T165
Al-Musawi, Raghad Ibrahim Abbas   DE8C490
Al-Shara, Mohammad Baqir Mohammad   DE8C490
Ali, May A. Malek   K9D85
Alvarez, Carlos Alberto Gomez   K9D644
Arifin, Mahfud   P6RS214

B

Balashova, Svetlana   U8K819

C

Chesoh, Toyyibah   H9V577
Chumee, Jitlada   U8K509

D

Damayani, Maya   M8K185
Devnita, Rina   P6RS214
Didenko, A.   B9T163

E

Eamthanakul, Busarin   U8K507
Elsherif, Ahmed   K9D85

F

Fitriatin, Betty Natalie   M8K604, P6RS214

G

Garibay, Manuela Alejandra Zalapa   K9D644
Gide, Ergun   P8RS108
Göker, Çağil Süt   H5V798
Göker, Cenker   H5V798
Gomonov, Konstantin   U8K819
Goren, Mirac Ilgi   H9V514
Gu, Yu   H9V522, H9V238

H

Hamdani, Haruti S.   M8K604
Hazarika, Hemanta   P6RS214
Herdiyantoro, Diyan   M8K185
Hocaoğlu, Ahmet   H9V518

J

Jagadamba, Pulugurtha V. S. Lakshmi   H9V494

K

Karakaya, Cem   B9T165
Karim, Shakir   P8RS108
Kavazović, Zanin   B9T163
Kizildağ, Ali   H9V509
Korkmaz, Efe Umut   H9V518
Kumpun, Saowanee   U8K509
Kutlu, Ozge Belgin   H9V514

M

Matyushok, Vladimir   U8K819
Montellano, Alfredo Villanueva   K9D644

N

Nicolio, Octavian   H9V21

O

Ohama, Ploysai   U8K509
Olawale-Olakunle, Olajumoke Elizabeth   K9D144
Ölmez, Umut   H9V509

P

Palasai, Wasan   H9V577
Pande, Tanvi   H9V238, H9V522
Patel, Bhaveshkumar P.   K9D594
Patel, Rohit B.   K9D576
Peifer, Janet   H9V238
Perez, Arturo Paz   K9D644
Prajapati, Hiren B.   K9D594
Puwaphat, Ritthiwut   H9V577
Puwaphut, Rugchanok   H9V577

R

Ramirez, Jose Omar Davalos   K9D644
Rattanathanaophat, Anusorn   U8K507
Revinova, Svetlana   U8K819
Robbins, Isaac   H9V238
Rosana, Mega Fatimah   P6RS214

S

Sansiribhan, Sansanee   U8K507
Setiawati, Mieke Rochimi   M8K185, M8K604
Şevik, Seyfi   K9D346
Singh, Jaswinder   K9D640
Sudirja, Rija   M8K604
Suryatmana, Pujawati   M8K604, M8K185

T

Tilvaldyev, Shehret   K9D644

V

Vanli, Ali Serdar   B9T165

X

Xu, Ping   H9V85

Y

Yang, Kang   H9V238

Z

Zhou, Yangsheng   H9V238, H9V522