Author Index (Download in PDF )

A

Abdilah, Hassan   V6NA241
Ali, Ayad Hayawi   DE8C275
Almnshdawy, Hussain Abdulalee Falih   DE8C275
Amri, Muhammad   B9T142
Antoniades, Nicos   H9V159

B

Bamroongcheep, Uthit   H9V566
Bin-Tahir, Saidna Zulfiqar   B9T142

C

Caussinus, Marylise   K9D492
Cendón, Beatriz Valadares   E9X27
Charles, Tendai   P9G114
Chatelain, Amber   DE8C88
Chu, W. L.   K9D636
Corff, Yann Le   P9G63

D

Dhillon, Satinder   K9D116
Duvenhage, Cecile   P9G5

F

Ferreira, Beatriz   B9T63

H

Ho, Pham Vu Phi   H9V288
Hosani, Naeema Al   P9G114

J

Jeenkram, Chanapa   U8K512
Jouini, Sarra   E9X30

K

Kaba, Abdulai M.   H9V333
Kamal, Yasser M.   P9G4
Kasradze, Tea   H9V378
Katih, Ismaie   H9V333
Kebede, Dagmawi Gosaye   K9D249
Kimberley, Anna   K9D192
Kirsaç, Elif   P9G85
Kwan, C. L. Christopher   K9D639, K9D636

L

Lubis, Ratna Lindawati   H9V493

M

Malika, Haoucha   P9G15
Martins, Rafael   B9T63
Montong, Angkana   B9T90

N

Nadera, Boukhatem   DE8C388
Narongraksakhet, Ibrahem   H9V333

O

Opariuc, Cristian   K9D382
Orit, Zeichner   U8K844

P

Papari, Aurel   K9D382
Parent, Nathalie   P9G63
Phillips, Ron   P9G26
Phosri, Pakwipar   H9V568
Pinkham, Sarisa   U8K512
Pokrajac, David   H9V564

R

Rathee, Nirmaljit   H9V564

S

Salih, Abas M.   P9G155
Satthaphong, Tasanee   H9V109
Seceleanu, Andra   K9D382
Sotskova, Ekaterina   B9T98
Steinkellner, Peter   B9T119
Sunda, Irina   K9D382

T

Tazi, Nadia   K9D468
Truoc, Le Thi Kim   H9V288
Tyagi, Manisha   H9V382

V

Vashakidze, Lali   H9V230
Vieira, Rita   B9T63

W

Williams, Peter   E9X27

Y

Yankovich, Diana   H9V564
Yau, Y. L.   K9D639
Yergeau, Eric   P9G63
Yilmazel, Gizem   P9G85
Yoon, Tecnam   H9V656

Z

Zaki, Nail A.   P9G4
Zarnadze, Nino   H9V378
Zehetner, Karl   B9T119