Author Index (Download in PDF )

A

Abu-Dawas, Motasem A.   V6NA182
Adamu, Abel U.   H6V740
Agha, Nancy C.   H6V740
Al-Ajmi, Fatema Malallah   B6R120
Alkış, Hüseyin   H6V955
Ansari, Shima   V6Z454
Arbaz, Hasan Furkan   V6Z410
Aseyfi, Hadi   V6Z454
Askarnia, Sara   B6R375

B

Bakhshiyeva, Leyla   H6V1000

C

Çekin, Abdulkadir   B6R61
Cetin, Mehmet   H6V140
Çolak, Altay   V6Z266

D

Doğan, Edip   H6V955

E

Elabbar, Ageila Ali   H6V1266
Ercan, Arda   P6RS284
Ercan, Bilge   P6RS284

G

Gerger, Güneş Çetin   H6V951
Gumel, Zainab Ali   V6G283
Gunawardana, Nadeesha   B6R274

H

Hewawasan, H. H. N. S.   B6R356

I

Ibadova, Bibikhanum   H6V998
İpek, Aydın   M6K419

J

Jerry, Agbola Olayinka   U5K462

K

Kareem, Diman Faraj   H6V1034
Kaur, Jagjeet   T5N72
Kavandi, Elham   V6Z45
Khedmatgozar, Mousa Khoshdel   B6R375

L

Lee, Hwa Ryong   V6Z376
Lyubichankovskiy, Sergey   V6Z4

M

Mallik, Nilanko   H6V111
Meghdadi, Majid   V6Z45
Mishra, Anil Kant   H6V1288
Mostafavirad, Fereshteh   V6Z454

N

Noronha, Michael   H6V158

P

Putri, Ratna Cahaya Rina Wirawan   M6K138

Q

Qader, Azad Hassan   H6V1034

R

Rahiminezhad, Vida   V6Z135

S

Saeed, Khazhal Kaka Hama   H6V1034
Sevik, Hakan   H6V140
Singh, Gurpreet   T6N511
Singh, Sahib Sartaj   T6N511

T

Tina, Nwobodo Azuka   U5K262

U

Uzun, Tolga   V6Z266

Z

Zengin, Sevil   M6K47, V5NA294