Author Index (Download in PDF )

A

Agbo, Cornelius Ogbodo Anayo U8K65
Akdogan, Esra H8V409
Akyüz, E. Tuğba GDE300
Al-Aloosi, Hisham Maddah K8D797
Al-Jassani, Sally Sarmad Mohammed Ali K8D797
Alaneme, G. C. U8K350
Aleem, Sheema K8D693
Almansoori, Dina H8V396
Antikaci, Serkan Sami M8K189
Assia, Gueham U8K322
Avcı, Ahmet SNG342

B

Bölükbaşi, H. Duygu H8V963
Bains, Anjuman K8D693
Banerji, Sanchita U8K361
Bang, Kyung-Sook B8T201
Barisic, Antea V8G32
Benlakehal, Nawel U8K322
Borres, Isaias Lagsa U8K599
Breznitz, Shlomo F8N104
Bucha, Agostinho Inácio E8X66

C

çakı, Neşe H8V509
Çekiç, Ali M8K82, M8K189
Cele, Yvonne Celinhlanhla V8G236
Cetin, Engin B8T125
Cetin, Meric B8T125
Chuang, Chun-Ling K8D410

D

Dali, Christopher Malizo V7G257
Demir, Okan SNG342
Demirer, Aslı M8K267

E

Enetanya, Alfred Nwabunwanne U8K65

G

Galea, Mark R8ME101
Galea, Monica R8ME101
Gigliotti, Cecilia U8K307

H

Hamamci, Zeynep M8K189
Hoque, Muhammad Ehsanul V8G236
Hugo, Wong Wai Ho H8V64

I

Inoue, Minako M8K245
Irez, Serhat M8K267

J

Josic, Hrvoje V8G32

K

Köseoğlu, Berna H8V406
Kamasak, Rifat M8K58
Kaya, Ayşegül M8K82
Keevy, Monique F8N65

Kim, Mincheol U8K785
Kovac, Mirjana M. M8K94
Kovac, Niksa M8K93
Kujabi, Benjamin Kofi K8D410
Kuye, O. L. U8K350

L

Lemao, Kingsley Neo F8N65
Lester, Li-Jen M8K607
Lin, Rong-Ho K8D410
Long, Robert W. B8T107

M

Meling, Lise K. B8T157

N

No, Dasom H8V396

O

Ocakoglu, Gokhan P8RS124
Onah, Roseline Chinwe K8D354
Orta, Irem Metin P8RS48
Ozekes, Merve Arli P8RS223
Ozekes, Serhat P8RS222

P

Papadakis, Nikos R8ME9
Park, Jihye U8K785
Park, Sae Eun B8T201

R

Rahim, Chaman M K8D627
Rangseechatchawan, Dusadee H8V366
Rotchu, Phananoi M8K254

S

Samuel, Bese V7G257
Sato, Yoko E8X106

T

Takhistov, Paul H8V396
Temel, Özge Parlak F8N220

W

Watanabe, Hiroaki B8T107
Wittine, Zoran V8G32

Y

Yaprak Dalat Ward M8K607
Yar, Adem SNG342