Author Index (Download in PDF )

A

Ahmad, Shahab   H4V81
Ajisarni   H4V545
Al-Wadhaf, Yahya Hassan   H4V336
Al-Wahbi, Manal   H4V650
Alfieri, Peter R.   E4X242
Alirezaei, Morteza   P4RS173
Alwi   H4V573
Amzat, Ismail Hussein   H4V330

B

B., Gaikar Vilas   H4V24
Barańska-Szmitko, Anna   E4X42

C

Celiker, Afet   H4V273
Chebly, Juan Elias   H4V1050
Çoşkun, Gül Esra   E4X184
Curran, Carol   H4V650

D

Daud, Yaakob   H4V330
Deveci, Ekin   B4R346
Don, Yahya   H4V330

E

Edung, Essien Amambo   H4V505
Erdönmez, M. Ebru   E4X204

G

Galinskaia, Tatiana   P4RS186
Geldenhuys, Deon   E4X117

H

Hamilton, John R.   B4R67
Hean, The Poay   H4V330
Husin, Fauzi   H4V330

I

Ikere, Zaiga   E4X209
Ilin, Ilya V.   E4X238
Inaç, Hüsamettin   B4R371

J

Jha, Chandana   H4V46
Jha, Pallavi   H4V60
Jha, Pawan Kumar   H4V46
Jorge, Pedro Fonseca   P4RS43

K

Kamat, Padmaja Vijay   H4V971
Kasmad, Rulinawaty   H4V573
Kernohan, W George   H4V650
Khalid, Rozalina   H4V330
Kherkheulidze, Irine   P4G270
Kurtz, Helen   H4V107
Kuyumcu, Nihal   B4R26

L

Lima, Anselmo   H4V671
Longe, Olukayode   H4V40
Low, Piyada   H4V200

M

Mahgoub, Yasser   P4RS181
Malekiranjbar, Jamileh   P4RS173
Mallik, Nilanko   H4V702
Miriam, Effah   H4V505
Mishina, Faith   B4R6
Mitevska-Encheva, Mayiana   E4X215
Molapo, Rachidi   E4X164
Muhamadul, B. Y.   H4V330

N

Narongraksakhet, Ibrahem   H4V514
Nene, Jabulani Owen   H4V731
Nonye, Asogwa Scholastica   E4X19
Nwaugo, Fabian Ndidi   H4V359

O

Olaogun, James Adeola   H4V40
Olehnovica, Ilze   E4X210
Omar-Fauzee, M. S.   H4V330
Omotoso, Babatunde   H4V40

P

Peeva, Penka   P4G177
Pongsukvajchakul, Patsara   H4V200
Prasuna, M. G.   H4V250

R

Raman, Arumugam   H4V330
Riche, Bouteldja   B4R466
Romaih, Hessah Abdullah Ben   H4V870
Rozanov, A. S.   E4X238
Rzayeva, Roida Oktay   P4RS221

S

Sano, Ibrahima Lamine   H4V514
Shaikh-Abdul-Karim, Shaikh Mohd Shahridan   H4V330
Singh, Monica   H4V1115
Slabbert, Andre   E4X37
Smith, Michael W.   H4V1072
Srivastava, C. B. P.   P4RS55
Sriyeti   H4V545

T

Theodoropoulou, Irene   P4RS181

U

Unal, Feyzullah   B4R371

V

Vinai, Maya   H4V250

W

Wan-Othman, Wan Norizan   H4V330

Z

Zelyanskaya, Natalia   P4RS186
Zerar, Sabrina   B4R466
Zhu, Luyan   H4V23