Author Index (Download in PDF )

A

Abrahamyan, K. Sh.   SPQ380
Akkurt, Sinan Sami   RHS374
Alkhayal, Ieman Abdulrahman   SPQ93
Alshiban, Afra Saleh   RHS193
Azatyan, Shmavon   RHS192

B

Baria, Rosario M.   RHS253
Baycan, Tüzin   SPQ434
Beg, Mirza Asmer   RHS7
Belovol, E. V.   SPQ312-1
Bitmiş, M. Gökhan   HVD654
Bouteldja, Riche   RHS185

C

Chebotareva, Anastasia V.   SPQ312-2
Chebotareva, Elena Ju.   SPQ312-2

D

DeCoster, Vaughn   M3K46
Demirsel, Mustafa Tahir   RHS404
Dryjanska, Laura   SPQ777
Dursun, Halil   RHS374

E

Enis, Ayse Zeren   GDE208
Ergeneli, Azize   HVD654

G

Ghita, Daniel   RHS468
Göksu, Vahap   SPQ624
Graur, Evelina-Mezalina   RHS361
Gül, Hüseyin   SPQ699

J

Jariyasilp, Supawon   PRG183
Jitpakdee, Piyarat   PRG183

K

Khalaf, Aseel Al   RHS414
Kouki, Samia   RHS218
Krivinsh, Anatoly   SPQ388
Kullojka, Nevila   SPQ656

L

Lewis, Sevena   M3K46

M

Memişoğlu, Dilek   SPQ699
Menezes, Walter   SPQ290

N

Nazaretyan, N. R.   SPQ380
Ndrepepaj, Valbona   SPQ656
Niijima, Yoshie   SPQ555

P

Popova, Katazyna   SPQ567

S

Sabrina, Zerar   RHS185
Şahin, Esen   RHS404
Şahin, Ibrahim Erem   RHS404
Subramaniyam, Vijaya   RHS72
Sukanun, Tharin   PRG183

T

Thummanon, Thassanan   PRG183

Y

Yavuz, Fadim   SPQ434
Yildirim, Atila   SPQ778
Yüceler, Aydan   RHS404

Z

Zharkynbekova, Sholpan   HVD