Author Index (Download in PDF )

A

Ali, Mohd Nor Shahizan   V6Z256
Aman, Yasser K. R.   H6V307
Anaya, Luis Gonzalo Guillen   T6N496
Angove, Coleen   V6NA204
Anwuluorah, Patricia   H6V445
Aparicio, Brisa Selene Martínez   T6N496
Asue, Daniel   H6V1269
Atanelishvili, Tamar   H6V8

B

Bakaev, Maxim   T6N496
Buluttekin, Mehmet Burak   M6K498
Busque-Carrier, Mathieu   V6Z154

C

Caswell, Marisha   H6V1040
Chaman, Seemab   P6RS279
Copice, David M.   H6V1026
Corff, Yann Le   V6Z154

D

Dhar, Arunima   M6K508
Dinkpa, Nkechinyere Edith   P6RS231
Dondofema, F.   V6NA444

E

Eker, Abdurrahman Taha   H6V352
Erten, Asalet   H6V912

G

Göksu, Nilüfer Fatma   H6V973
Gelashvili, Simon   H6V8
Guclu, Abdulkadir   H6V800

H

Hounnaklang, Suwanchai   R3ME352
Hussain, Asrar   P6RS279

I

Igwe, Dennis E.   H6V1177
Islam, Anisul M.   T6N156

K

Khalis, Faryna Mohd   V6Z256
Kovalenko, Vitalyi   T6N496
Kurt, Senol   H6V800

L

Ling, Lynette Tan Yuen   V6NA204
Lipowsky, Stefan   M6K396
Livingston, James   H6V1296

M

Määttä, Kaarina   B6R67
Mathur, Tanuja   V6Z282
Mavhuru, B.   V6NA444
Melendez, Javier Baca   T6N496
Mustaffa, Normah   V6Z256

N

Nethengwe, N. S.   V6NA444

O

Omar, Al-Assad   H6V1272
Oyewole, John Ayodele   P6RS293

P

Paje, Maria Joselyn J.   H6V34
Pauley, John   H6V333
Pigden, Louise   V6Z246

R

Ramanujan, Anuradha   V6NA204
Raveh, Ira   V6Z240

S

Santis, Paulina De   H6V331
Sarkamari, Ali   T6N213
Schmidt, Joel   M6K396
Shahid, Natasha   V6Z54
Shi, Xiaolin   H6V1293
Shimawua, Dominic   H6V1269
Singh, Madhu   H6V1259
Soremi, Titilayo   T6N386

T

Tezpa, Brenda Limon   H6V942
Tilvaldyev, Shehret   T6N496
Tracewski, Julia E.   H6V1026

T

Uusiautti, Satu   B6R67

V

Varnosfaderani, Hamideh Dabbaghi   T6N213
Victor, Igbum   H6V1269

W

Wardeh, Nadia M.   V6NA122
Willis, Oksana   H6V331
Wong, Pamela Jasmin   H6V942

Y

Yalçın, Recep   H6V960
Yavaşgel, Emine   H6V973